Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   10 ต.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   9 ต.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านกล้อทอ หมู่ 2   28 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยต๊ะ หมู่ที่ 5   20 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกล้อทอ หมู่ 2   20 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพร้อมลงหินคลุก บ้านกุยเลอตอ หมู่ที่ 6 บ้านกุยเคล๊อะ หมู่ที่ 5   19 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างดาดเมืองคอนนกรีตนุเซะโปล้ หมู่ 1   19 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสะพานไม้บ้านทีจอชี หมู่ ที่ 11   19 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอโซทะ หมู่ที่ 2   18 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซอแหมะ หมู่ 4   18 ก.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player